“هنگام وصل ماست به باغ بزرگ شب وقتی که سیب نقره ای ماه می رسد… متن از سرفصل شروع یکی از قسمت های کتاب قلندر و قلعه است. رمانی که، راجع به شهاب الدین یحیی سهرودی نوشته شده. عکس از پشت بام خانه پدری، یزد ۹۹۰۰ روز از عمر اسماعیل جاویدفر گذشت…