از «موشک بطری» تا «شهر سیارکی»، اینها نماهایی هستند که همکاری اندرسون و فیلمبردار رابرت یومن را مشخص می کنند.