بدلکاری همیشه در صحنه های اکشن کلوزآپ گزینه ای نیست. این بازیگران نترس بدلکاری های خود را انجام دادند، اما نه بدون جبران.